Voor wie?

Momenteel hebben we in ons gezinshuis geen vrije plek. Mocht er weer een plekje vrij komen zullen wij dat hier vermelden. Wilt u dan een jeugdige aanmelden dan kunt u met ons telefonisch contact opnemen om met ons te verkennen of een plaatsing passend zou kunnen zijn. We hanteren het Gelders aanmeldformulier Jeugdhulp deel 1 en deel 2.


In gezinshuis Ubuntu zijn kinderen van alle nationaliteiten, levensovertuigingen en seksuele geaardheid welkom die baat hebben bij de opvang in een gezinssetting.

We bieden plaats aan jeugdigen tot 18+. De gezinshuiskinderen kunnen blijven zolang als passend en nodig. Gezien de samenstelling van ons gezinshuis staan we bij een nieuwe plaatsing open voor een jeugdige onder de vijf jaar (en eventueel broertje of zusje). Crisisplaatsingen, daarentegen, zijn ongewenst omdat we de kinderen in ons gezin zoveel mogelijk voorspelbaarheid willen bieden en hen op een plaatsing willen kunnen voorbereiden. Ook willen we de tijd nemen voor een zorgvuldige intake-procedure alvorens tot plaatsing over te gaan.
Gezinshuis Ubuntu staat open voor kinderen met uiteenlopende problematiek. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld: een licht verstandelijke beperking, hechtingsproblematiek en Autisme Spectrum Stoornis. Afhankelijk van hun zorgbehoefte wordt externe ondersteuning ingeschakeld.

Gezinshuisouders hebben ruime professionele ervaring met het zorgen voor mensen met een lichamelijke beperking. Bij kinderen met een lichamelijke beperking moet individueel beoordeeld worden of aan de zorgbehoefte voldaan kan worden.

Om overige gezinsleden te beschermen hanteren we ook een aantal contra-indicaties, zoals: Suïcidaliteit, automutilatie, anti-sociaal gedrag, zedendelinquentie en ernstige psychiatrische problematiek. Ook werken we toe aan een dagbesteding van onze cliënten en is het belangrijk dat cliënten in het gezinshuis zich begeleidbaar opstellen. We zijn geen gesloten jeugdzorginstelling: als kinderen echt niet bij ons willen wonen zijn ze niet bij ons op de juiste plek.